Bio Revue
Předplaťte si tištěné
vydání časopisu
BIOREVUE a ušetříte!
Tel.: 225 985 225

Jana Lepková: Děti s ADHD by se neměly přetěžovat

1. 1. 2018

Náplní práce speciální pedagožky Mgr. Jany Lepkové je vyhledávání poruch učení, zjišťování nadprůměrné inteligence a talentu u dětí a pomoc jejich rodinám. Mnoho rodičů například neví, jak velký vliv má na poruchy pozornosti strava a zdravý životní styl.

Může poruchy soustředění ovlivnit strava a zdravý životní styl?

Zdravý životní styl hraje důležitou roli, protože ADHD i specifické poruchy učení souvisejí s funkcí mozku. Mozek řídí vše, i sám sebe. Poměrně dost studií se zabývalo možným nežádoucím vlivem umělých barviv a konzervantů na ADHD. Pakliže některé studie nedospěly přímo k závěru o jedné z možných předních příčin, je častým konstatováním, že tyto látky přinejmenším zhoršují příznaky samotné poruchy. Přestože se o souvislosti mezi umělými látkami a ADHD hovoří hodně až v současné době, vztah mezi nimi a uvedenou chorobou byl popisován už v 70. letech minulého století zejména americkým alergologem Benjaminem Freingoldem. Čím dál více se objevují i práce, které se zabývají vztahem mezi střevní mikroflórou a činností mozku.

Které potraviny považujete za rizikové?

Riziková jsou hlavně červená a žlutá barviva v potravinách, zejména konzervant benzoan sodný. Na seznamu rizikových látek se objevují nejčastěji například E 122, E 110, E 102, E 124, E 211 a E 124. Někteří rodiče mívají negativní zkušenosti s kravským mlékem, citrusovými plody nebo kolou. Riziko představuje i kouření matky v těhotenství. U dětí s ADHD se doporučuje konzumace potravin s nízkým glykemickým indexem, které napomáhají udržování stálé hladiny cukru. Potraviny s vysokým glykemickým indexem způsobují jeho rychlý vzestup, po kterém následuje rychlý pokles, což se nepříznivě podílí na procesech soustředění a pozornosti. Vysoký index mají třeba potraviny z bílé mouky a různé sladkosti. Nízký index najdeme například u rýže basmati či vaječných těstovin. 

A co by měli rodiče dětem s poruchou pozornosti naopak dopřát?

Pozitivní vliv mají omega-3 mastné kyseliny, které ovlivňují vývoj mozku a rozvoj poznávacích funkcí. Jejich nedostatek bývá některými odborníky dáván do souvislosti s ADHD. Významným zdrojem omega-3 mastných kyselin jsou hlavně mořské ryby. Dobré recenze se objevují také na lněné semínko, piniové oříšky a pupalkový olej. Osobně mě velmi zajímá další výzkum o houbě korálovci ježatém, o němž se diskutuje jakožto o prostředku pro zlepšování kognitivních funkcí včetně koncentrace. K dispozici je řada článků s velmi zajímavými informacemi k využití zejména v rámci prevence a podpůrné terapie Parkinsonovy nebo Alzheimerovy choroby a roztroušené sklerózy.

Co mohou rodiče ještě udělat?

Děti s ADHD a specifickými poruchami učení by neměly být zbytečně přetěžovány. Je třeba dbát na eliminaci stresu. I u malých dětí byly prokázány vysoké hladiny kortizolu několik hodin po proběhlé hádce mezi rodiči. Potřebný je také spánek, jeho nedostatek výrazně snižuje imunitu. Právě v období spánku se ukládají informace do mozkových schémat. Důležité jsou relaxační chvilky a žádoucí mohou být prvky z arteterapie. Je možné využít jógu, antistresové omalovánky nebo mandaly. Poslední dobou jsou hodně populární šrafovačky. Děti by měly mít také dostatek prostoru k pohybovým aktivitám. Uspěchaná doba směřuje k zamyšlení nad celkovým režimem. Pro děti s ADHD je vhodný pobyt v přírodě s dostatkem pohybu, účinné jsou i různé relaxační techniky, například mindfulness, která pracuje s přítomným okamžikem.

A co nadané děti? Jak by se k nim mělo přistupovat?

Oblast péče o nadané děti je tak trochu nová záležitost. Celkem dobře se dnes ví, jak pracovat s dětmi s poruchami učení, ať už specifickými ve smyslu „dys“ poruch, nebo nespecifickými, například u dětí se smyslovým či mentálním handicapem. Stále převládá mýtus, že nadané děti zvláštní péči nepotřebují, že si umějí pomoci samy. To ale není pravda, protože zrovna tyto děti mohou mít problémy například v sociální oblasti a běžná výuka je může nudit. Ještě komplikovanější jev je dvojí výjimečnost, kdy se nadání může skrývat za „dys“ poruchy nebo třeba ADHD. Navíc tyhle děti mohou být ohroženy například šikanou vzhledem k tomu, že vybočují z nějakého průměru. Tím, že se jim nevěnuje náležitá pozornost, nemusí docházet k adekvátnímu rozvoji jejich potenciálu. Je docela mýtus domnívat se, že nadané děti jsou jen jedničkáři, ony mají vysokou inteligenci, ale mohou mít i trojky nebo čtyřky ze zcela jiných důvodů. Neumí se s nimi pracovat a nejsou správně motivovány. Včasnou detekci nadání považuji za velmi důležitou. A dle typu nadání by měla následovat určitá opatření. Efektivní se jeví on-line vzdělávání v rámci obohacování učiva, spolupráce s fakultami, science centry, zahraničím, s vědci, v případě sportovního nebo uměleckého nadání se sportovci a umělci.

Proč dnešní děti tráví převážnou část dne u tabletů a chytrých telefonů? Neměly by být raději venku?

Tablety a telefony jsou fenoménem moderní doby. Také je třeba zvážit, za jakým účelem je děti používají. S jejich rozvojem existuje řada často protikladných zjištění a postojů v různých souvislostech. Na konci 90. let laboratoř na Rochesterské univerzitě prováděla výzkum k tématu, zda se mohou v dospělém věku tvořit nové nervové buňky a reorganizovat strukturu mozku v procesu zvaném neuroplasticita. Výstupem bylo, že hraní určitých her zlepšovalo konkrétní funkce mozku, zejména pozornost a prostorovou představivost. Bývá poukazováno na souvislosti s tím, že děti využívající moderní technologie mají lepší technické myšlení než generace jejich rodičů, která tyto vymoženosti neměla. To bylo prokázáno ještě před masivním rozšířením počítačů, například u populární hry Tetris. Děti hrající tuto hru měly lepší výsledky v testech prostorové představivosti. Určitou výhodu vidím u introvertních dětí, kterým moderní technologie umožňují navázat alespoň on-line přátelství s dětmi obdobných zájmů prostřednictvím sociálních sítí a zamezit určité sociální izolovanosti, byť i zde lze spatřovat určitá rizika.

A co ty nevýhody?

Méně žádoucí důsledky častého využívání tabletů se týkají problémů v oblasti verbální komunikace. Přibývá poruch řeči, protože komunikace na tabletu má svá specifika odlišná od běžné mluvy. Omezuje se neverbální kontakt, čímž může trpět i oblast rozvoje emoční inteligence. Narušená komunikační schopnost se může projevit ve všech jazykových rovinách. Časté využívání tabletů zatěžuje zrak, omezuje se pohyb. Děti v mladším školním věku také ještě nezvládají plně rozlišit virtuální realitu od reality jako takové. Eliminovat je od tabletů asi zcela nelze, ale je třeba dbát, aby se z tabletů nestal předmět závislosti. Shrnula bych to asi tak, že moderní technologie jsou dobrými služebníky, ale špatnými pány. Pohyb venku opravdu představuje velmi žádoucí aktivitu, stejně jako pohybové aktivity vůbec. V tom se mi líbí princip lesních školek, přírodovědné kroužky a různé aktivity v přírodě. 

Můžeme očekávat nějaký pokrok v nápravách poruch?

Pokrok v této oblasti existuje a souvisí s novými poznatky z oblasti neuropsychologie, psychodidaktiky, kognitivní psychologie a neuroimunity. Ještě před několika desetiletími se předpokládalo, že lidský mozek je koncem dětství prakticky hotov a víceméně se stává neměnným. Řada nových poznatků i výzkumů ale dokazuje, že mozek je neuroplastický, a tudíž je možné ho rozvíjet prakticky neustále. Kognitivní trénink má důležitou úlohu. V souvislosti s proměnami společnosti se nevyhneme změnám v didaktických přístupech, a to nejen u dětí se speciálními potřebami. Žijeme v době informační exploze, kdy dnešní děti jsou zahlceni asi pětkrát více informacemi, nežli tomu bylo v osmdesátých letech minulého století. Důležitější roli bude hrát schopnost s informacemi pracovat, analyzovat je, kriticky myslet, pracovat s textem. Nesmíme zapomenout ani na rozvíjení sociální a emoční inteligence a schopností, které označujeme jako soft skills, které moderní technologie nahradit nedokážou. Za důležitý považuji i rozvoj kreativity. V budoucnu, kdy řadu prací zastanou roboti, bude nezastupitelná.  

Autor: Taťána Kročková vytisknout

Vaše názory

Přidat svůj názor

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS